روشهای ارسال سفارش

مدت زمان ارسال از زمان ثبت سفارش در تهران ٣ تا ۴ روز کاری و شهرستان ها بین ۵ تا ٧ روز کاری خواهد بود.